ALGEMENE VOORWAARDEN RRD ONDERHOUD

Gevestigd:
Johan Huizingalaan 143-a
1065 BX Amsterdam

Gedeponeerd bij KvK.
Rechtsvorm: Eenmanszaak

1. Definities
 • 1.1 Gebruiker algemene voorwaarden: van RRD Onderhoud.
 • 1.2 Opdrachtgever:
  • iedere (rechts)-persoon die aan RRD Onderhoud een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 • 1.3 Werkzaamheden:
  • alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door RRD Onderhoud uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren van loodgieters en bitumineuze dakdekker werkzaamheden, alsmede het leveren en plaatsen van centrale verwarmingsinstallaties, verbouwingen en renovatie, voor zowel bedrijven en particulieren.
 • 1.4 Bescheiden:
  • alle door opdrachtgever aan RRD Onderhoud ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door RRD Onderhoud vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.
2. Algemeen
 • 2.1 Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Flevoland waardoor alle voorgaande voorwaarden van RRD Onderhoud zijn vervallen.
 • 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen RRD Onderhoud en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van RRD Onderhoud, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door RRD Onderhoud schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door RRD Onderhoud op te stellen opdrachtbevestiging.
 • 2.3 Afspraken met personeel van RRD Onderhoud binden RRD Onderhoud niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.
 • 2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan RRD Onderhoud, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 • 2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.
 • 2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden RRD Onderhoud slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 • 2.7 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan RRD Onderhoud een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.
3. Offertes
 • 3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend RRD Onderhoud is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 • 3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door RRD Onderhoud gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door RRD Onderhoud gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 • 3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • 3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt RRD Onderhoud zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en als dan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
 • 3.5 Alle door RRD Onderhoud opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • 3.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal RRD Onderhoud gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, evenals verhogingen van andere tarieven, welke voor RRD Onderhoud kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • 3.7 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan RRD Onderhoud wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan RRD Onderhoud terug te zenden, bij gebreke waarvan RRD Onderhoud het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.
4. Opdrachten
 • 4.1 Een opdracht bindt opdrachtgever RRD Onderhoud is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan RRD Onderhoud kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • 4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan RRD Onderhoud ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door RRD Onderhoud zijn bevestigd.
 • 4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan RRD Onderhoud alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
 • 4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 • 4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden RRD Onderhoud pas na schriftelijke acceptatie.
 • 4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 • 4.7 RRD Onderhoud behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 • 4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
 • 4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.
 • 4.10 Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 4.9 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.
 • 4.11 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RRD Onderhoud het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 4.12 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens RRD Onderhoud. bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens RRD Onderhoud bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2000,00 Euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
 • 4.13 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.
5. Levering en uitvoering van de opdracht
 • 5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is RRD Onderhoud behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van RRD Onderhoud niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
 • 5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.
 • 5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van RRD Onderhoud tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1
 • 5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft RRD Onderhoud enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever RRD Onderhoud bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door RRD Onderhoud schriftelijk is bevestigd.
 • 5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met RRD Onderhoud voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft RRD Onderhoud het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Het geen door opdrachtgever aan RRD Onderhoud verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
 • 5.6 RRD Onderhoud is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van RRD Onderhoud een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 • 5.7 RRD Onderhoud verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
 • 5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door RRD Onderhoud aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan RRD Onderhoud onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft RRD Onderhoud het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door RRD Onderhoud reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
 • 5.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van RRD Onderhoud nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft RRD Onderhoud het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 5.10 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
 • 5.11 Wanneer een door RRD Onderhoud geleverd project door opdrachtgever juridisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.
 • 5.12 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.
6. Overschrijding leveringstermijn
 • 6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht RRD Onderhoud over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan RRD Onderhoud te voldoen.
 • 6.2 De met RRD Onderhoud overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • 6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Flevodak door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan RRD Onderhoud van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal RRD Onderhoud daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting RRD Onderhoud het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
7. Klachten en Garantie
 • 7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk RRD Onderhoud is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van RRD Onderhoud als bindend.
 • 7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 • 7.3 RRD Onderhoud aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 • 7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft RRD Onderhoud niet, met name zal RRD Onderhoud in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
 • 7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
 • 7.6 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
 • 7.7 Op geleverde goederen is RRD Onderhoud nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan RRD Onderhoud verstrekte garantie RRD Onderhoud geeft op de door haar verrichte werkzaamheden drie maanden garantie, tevens verstrekt RRD Onderhoud tien jaar garantie op de door haar aangebrachte c.q. geplaatste bitumineuze dakbedekking RRD Onderhoud zal nimmer garantie verstrekken op reparaties, alle andere garantiebepalingen zal RRD Onderhoud in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.
 • 7.8 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch na afloop van de garantieperiode.
8. Aansprakelijkheid
 • 8.1 RRD Onderhoud draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Flevodak te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.
 • 8.2 Opdrachtgever is gehouden RRD Onderhoud schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen RRD Onderhoud instellen terzake van schade ontstaan door of met RRD Onderhoud geleverde diensten.
 • 8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • 8.4 RRD Onderhoud behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te RRD Onderhoud lijden schade is RRD Onderhoud niet aansprakelijk.
 • 8.5 Adviezen worden door RRD Onderhoud naar beste weten en te goeden trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 • 8.6 Evenmin aanvaardt RRD Onderhoud enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan RRD Onderhoud zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
 • 8.7 In geen geval zal RRD Onderhoud verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.
 • 8.8 RRD Onderhoud is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.
 • 8.9 RRD Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van bouwwerken, hetzij bij de aankoop van grond.
9. Eigendomsvoorbehoud
 • 9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niet tegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met RRD Onderhoud gesloten overeenkomsten is nagekomen: – De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; – de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door RRD Onderhoud verrichte of te verrichten diensten: – Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
 • 9.2 RRD Onderhoud is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of dien houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens RRD Onderhoud niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
 • 9.3 Het is RRD Onderhoud toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
10. Betalingen
 • 10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van RRD Onderhoud daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. RRD Onderhoud is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
 • 10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum voor bedrijven en voor particulieren geldt een contante betaling, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.
 • 10.3 Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 • 10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke RRD Onderhoud moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00.
 • 10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door RRD Onderhoud doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van RRD Onderhoud zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan RRD Onderhoud cederen. Opdrachtgever verleent RRD Onderhoud reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 • 10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft RRD Onderhoud het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door RRD Onderhoud te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.
 • 10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
 • 10.8 RRD Onderhoud verlangt een aanbetaling van 30 procent twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, veertig procent bij aanvang van de werkzaamheden en het restant veertien dagen na ontvangst van laatste factuur, tenzij anders is overeengekomen.
11. AANVULLENDE VOORWAARDEN
 • 11.1 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen.
 • 11.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden.
 • 11.3 RRD Onderhoud zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten, A.O.W. etc. RRD Onderhoud vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande.
12. Geschillen
 • 12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 • 12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van RRD Onderhoud met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 • 12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
13. Slotbepaling
 • 13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij RRD Onderhoud.

 

Wij hebben jarenlange ervaring in het renoveren van bitumineuze, zinken en kunststof daken.
Naast het renoveren van dakbedekkingconstructies gebruiken we onze ervaring om opdrachtgevers te informeren en te adviseren.

Wij leveren uitsluitend dakbedekkingsystemen die aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoen.

RRD Onderhoud onderhoudt en renoveert daken voor zakelijke klanten, woningcorporaties, en professionele beheerders, maar ook voor particulieren. RRD Onderhoud biedt een totaalconcept voor dakrenovatie met de eventuele daarbij behorende bouwkundige werkzaamheden.

Call Now Button